Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar una anàlisi d'ús i de mesurament de la nostra web, per millorar els nostres serveis, així com per facilitar publicitat personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències. Podeu canviar la configuració de les galetes o obtenir més informació, veure política de cookies. Entenc i accepto l'ús de cookies.

Avís legal

Responsable del lloc web: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals Fundació Privada.
CIF: G63518476
Domicili social: c. Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona.
Telèfon: +34 93 542 30 30
Email: ibei@ibei.org
Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: número de registre 1993 amb data 18/06/2004

1. Objecte

1.1. En compliment de les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén informar sobre quines són les condicions d’ús del lloc.

1.2. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i n’utilitzi els serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que hi sigui aplicable.

1.3. El present avís legal tindrà un període de validesa indefinit i serà aplicable fins a la publicació d’una nova versió.

1.4. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al lloc web sense que tingui obligació de preavisar d’aquestes modificacions o posar-les en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

1.5. En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6. El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i/o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre compensació ni indemnització per aquest fet.

2. Obligacions de l’usuari

2.1. Per a la prestació de determinats serveis oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de l’esmentada petició és fer possible executar el servei sol·licitat en les condicions adequades. En aquest sentit, l’usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarades siguin veritables, completes i acurades, i es compromet també a notificar al prestador qualsevol canvi que les afecti com més aviat millor, per evitar els problemes que se’n poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o obsoletes.

3.- Exempció de responsabilitat

3.1. El prestador:

a) S’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i dels seus serveis sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, haurà d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.

c) No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’hi ofereixen.

d) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris amb la màxima celeritat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text d’Avís Legal al present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals n’implica l’acceptació per part de l’usuari.

f) En cap cas el prestador serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualssevol danys directes o indirectes que pugi patir l’usuari.

g) Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat pel que fa a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció al lloc web esmentat i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es donin circumstàncies com ara errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que s’esdevinguin fets fora del seu control, com ara causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

i) En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

4. Comunicació d’incidències

En cas que tingueu cap incidència relacionada amb el servei, sia abans o després de la compra realitzada, podreu contactar amb nosaltres a comunicacio@ibei.org

5. Propietat intel·lectual i industrial

5.1. El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

5.2. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

5.3. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos són responsables de qualsevol possible controvèrsia que puguin suscitar. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia dels propietaris esmentats.

5.4. L’usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels referits continguts del portal web per mitjans diferents als habilitats pel mateix portal a tal fi, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de manera expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pugui infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

5.5. Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu adreçar-vos al correu electrònic següent: comunicacio@ibei.org

6. Clàusula de salvaguarda

6.1. La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

7. Legislació i jurisdicció

7.1. La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

7.2. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir arran de l’ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció de jutges i tribunals de Barcelona. En cas que l’usuari tingui la consideració de consumidor, serà la del domicili de l’usuari, o allò que estableixi en cada cas la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.